Όροι χρήσης


Γενικά

H ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Νικόλαος Οικονομόπουλος» χρησιμοποιεί για εμπορικούς σκοπούς τον διακριτικό τίτλο “Simply Better” (στο εξής «η Επιχείρηση» ή «Εμείς»), λειτουργεί με βάση τους ελληνικούς νόμους και εδρεύει στον Δήμο Ζωγράφου, Αγίας Λαύρας 11-13, με Α.Φ.Μ. 026492317, Δ.Ο.Υ. IB Aθηνών. Δημιουργήσαμε τον ιστότοπο www.simplybetter.gr (στο εξής «ο Ιστότοπος») και μια διαδικτυακή εφαρμογή (web-based application) (στο εξής «η Εφαρμογή»), η οποία παρέχει ψηφιακές δυνατότητες μέσω κινητών ή υπολογιστών σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις εστίασης και φιλοξενίας (στο εξής «ο/οι Πελάτης/ες»). Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, Πελάτες για παράδειγμα είναι εστιατόρια, καφέ, μπαρ, ξενοδοχεία, beach bars, κτλ. Ο επισκέπτης του Ιστοτόπου ή της ιστοσελίδας της διαδικτυακής εφαρμογής για καταχώρηση παραγγελιών της Simply Better (στο εξής «Ιστοσελίδα»), θα αναφέρεται στο εξής ως «Χρήστης». Κάθε Χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης, πριν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτών. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου που περιλαμβάνεται ή αναρτάται στον Ιστότοπο και στην Ιστοσελίδα και τις όποιες αλλαγές γίνονται σε αυτά. Εάν ο Χρήστης δεν συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης όπως περιγράφονται στο παρόν, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση του Ιστοτόπου, της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτών. Η εξακολούθηση της χρήσης του Ιστοτόπου και της Ιστοσελίδας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές γίνονται σε αυτά, σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Χρήστη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης.

Όροι Χρήσης

O Ιστότοπος και η Εφαρμογή, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας, της Εφαρμογής και των περιεχομένων στοιχείων τους. Αυτή η άδεια σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου ή δικαιώματος στον Ιστότοπο, στην Ιστοσελίδα, στην Εφαρμογή και στα στοιχεία τους και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της Ιστοσελίδας, της Εφαρμογής και των στοιχείων τους, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την Ιστοσελίδα, την Εφαρμογή και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο την Ιστοσελίδα, την Εφαρμογή και τα στοιχεία τους ή το λογότυπό μας για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν. Απαγορεύεται η χρήση του Ιστοτόπου και της Ιστοσελίδας από ανήλικους (άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους) και από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης, ο Χρήστης δηλώνει ρητά ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών, ο οποίος έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί πλήρως τους Όρους Χρήσης. Πρέπει να είστε άνω των 18 ετών και να έχετε πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, για να μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα που περιέχουν αλκοόλ. Η Επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε παραγγελία αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, αν διαπιστώσει ότι η παραγγελία έχει πραγματοποιηθεί από κάποιον που δεν έχει νόμιμο δικαίωμα ή είναι κάτω από την ηλικία των δεκαοκτώ (18) ετών. Επιπλέον, η Επιχείρησή μας, οι συνεργαζόμενες μαζί μας επιχειρήσεις και οι διανομείς διατηρούν το δικαίωμα:
- να ζητήσουν έγκυρο αποδεικτικό επιβεβαίωσης της ηλικίας σας (π.χ. δελτίο ταυτότητας) πριν την παράδοση των αλκοολούχων προϊόντων,
- να αρνηθούν την παράδοση εάν δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών,
- να αρνηθούν την παράδοση σε οποιοδήποτε άτομο εάν εύλογα κρίνουν ότι με την παράδοση των προϊόντων παραβιάζεται διάταξη νόμου.

Υποχρεώσεις & Ευθύνη Χρήστη

1. Οι Χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του Ιστοτόπου, της Ιστοσελίδας και των παρεχόμενων Υπηρεσιών, καθώς και ότι θα τηρούν τις Πολιτικές που είναι αναρτημένες σε αυτά ή/και προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
2. Οι Χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου του Ιστοτόπου, της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στον Ιστότοπο, στην Ιστοσελίδα ή/και σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.
3. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι Χρήστες αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο ή την Ιστοσελίδα της Εφαρμογής για:
3.1 αποστολή, δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στον Ιστότοπο, στην Iστοσελίδα ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
3.2 αποστολή, δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λπ.,
3.3 αποστολή, δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με τον νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
3.4 αποστολή, δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, ή προσβάλει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
3.5 αποστολή, δημοσίευση, ανάρτηση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
3.6 ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας Ελληνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας ή των διατάξεων αυτής,
3.7 παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε περιεχόμενο,
3.8 συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία ή/και ανακοίνωση των προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών ή/και τρίτων
3.9 διακινδύνευση της ασφάλειας του δικτύου της Ιστοσελίδας και του Ιστοτόπου.
4. Οι Χρήστες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για τη χρήση του Ιστοτόπου και της Ιστοσελίδας, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί σε αυτά ή σε οποιονδήποτε τρίτο εξαιτίας ή εξ αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσουν πλήρως την Επιχείρηση έναντι οποιασδήποτε αξίωσης ήθελε τυχόν εγερθεί από οποιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης του Ιστοτόπου και της Ιστοσελίδας ή/και των προσφερόμενων Υπηρεσιών.
5. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες Όρους Χρήσης και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο χρήσης του Ιστοτόπου και της Ιστοσελίδας από Επισκέπτη, ο τελευταίος υποχρεούται να αποζημιώσει την Επιχείρηση για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.
6. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα εκπροσωπεί ή/και δρα εκ μέρους οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οποιασδήποτε άλλης εταιρείας ή οντότητας και δε θα χρησιμοποιεί ψευδή στοιχεία ή στοιχεία τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί.
7. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα αποκτήσει πρόσβαση στη βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Επιχείρησης και δε θα υποκλέψει στοιχεία ή προσωπικές πληροφορίες με οποιονδήποτε τρόπο.
8. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα παραβιάσει ή επιχειρήσει να παραβιάσει τους μηχανισμούς ασφαλείας του Ιστοτόπου και της Ιστοσελίδας – συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε οποιαδήποτε δεδομένα ή σε διακομιστή στον οποίο δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης- ή γενικά την ασφάλεια του Ιστοτόπου και της Ιστοσελίδας αυτής και των σχετιζόμενων με αυτήν υπηρεσιών.
9. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα αντιγράψει, αναπαράξει, αναδημοσιεύσει, μετατρέψει, διανείμει ή εμφανίσει δημόσια, αποσυμπιλίσει, αποσυναρμολογήσει, δημιουργήσει παράγωγα έργα, αναθέσει, εκδόσει άδεια, μεταφέρει ή προσαρμόσει οποιοδήποτε από το λογισμικό, πληροφορίες, κείμενο, γραφικά, πηγαίο κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, από τον Ιστότοπο ή την Ιστοσελίδα χωρίς έγγραφη άδεια της Επιχείρησης.
10. Ο Χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο ή την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της με τρόπο που αντιτίθεται στους παρόντες Όρους Χρήσης για σκοπούς διάφορους από εκείνους για τους οποίους ο Ιστότοπος και η Ιστοσελίδα δημιουργήθηκαν και λειτουργούν και για τους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο Χρήστης υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο ή την Ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της για οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ή για να μεταδώσει ή καταχωρήσει συκοφαντικό, προσβλητικό, υβριστικό, απειλητικό ή άσεμνο περιεχόμενο ή περιεχόμενο το οποίο μπορεί να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή άσκοπη ανησυχία.
11. Ο Χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε πληροφορίες αποκτά μέσω του Ιστοτόπου ή της Ιστοσελίδας σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας.

Αποδοχή Όρων Χρήσης

1. Η χρήση του Ιστοτόπου και της Ιστοσελίδας της Εφαρμογής, των Υπηρεσιών που προσφέρονται μέσα από αυτά και του περιεχομένου τους, υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Επιχείρησης και κάθε προσώπου που επισκέπτεται τον Ιστότοπο και την Ιστοσελίδα σχετικά με τη χρήση αυτών.
2. Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στον Ιστότοπο και στην Ιστοσελίδα και η χρήση αυτών (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτά) δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή.
3. Από τη χρήση του Ιστοτόπου ή της Ιστοσελίδας τεκμαίρεται, ότι ο Χρήστης συμφωνεί με όλους τους παρόντες Όρους Χρήσης, ότι η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από τη χρήση των Υπηρεσιών της Εφαρμογής κι επιπροσθέτως ότι η σύμφωνη γνώμη του καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με το τικ στο κουτί δίπλα στον σύνδεσμο “Αποδέχομαι τους όρους χρήσης” και σε οποιοδήποτε άλλο hyperlink μπορεί να οδηγήσει σε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, και θεωρείται ως η υπογραφή του Χρήστη στο παρόν κείμενο.
4. Κάθε χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ιστοτόπου και της Ιστοσελίδας είναι δυνατή εάν και μόνο αν ο Χρήστης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.
Οι παρόντες Όροι Χρήσης συντάσσονται με βάση το σύνολο των κανόνων δικαίου της Ελληνικής επικράτειας, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.

Περιορισμός Ευθύνης

Η Επιχείρηση, το προσωπικό της, ή άλλοι αντιπρόσωποί της ή εντολοδόχοι της, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης του Πελάτη, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση της Ιστοσελίδας της Εφαρμογής για κάθε Πελάτη ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Επιχείρηση είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα. Η Επιχείρηση, το προσωπικό της, ή άλλοι αντιπρόσωποί της ή εντολοδόχοι της, δεν έχει καμία ευθύνη για την ποιότητα, συντήρηση, αποθήκευση και έλεγχο των τροφίμων και προϊόντων ή υπηρεσιών που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα της Εφαρμογής και πωλούνται από τους Πελάτες της. Οι Πελάτες της Επιχείρησης, είναι υπεύθυνοι για την έκδοση από τις αρμόδιες αρχές και διατήρηση σε ισχύ όλων των αδειών ή εγκρίσεων ή πιστοποιήσεων που απαιτούνται κατά νόμο για τη λειτουργία τους, καθώς και για τη διασφάλιση ότι τα πωλούμενα προϊόντα και υπηρεσίες τους είναι νόμιμα και τηρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου σχετικά με αυτά. Είναι επίσης υπεύθυνοι για την προετοιμασία και την παράδοση των παραγγελιών είτε στα σημεία εξυπηρέτησης ή στη διεύθυνση που έχετε αιτηθεί ως Χρήστης. Η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει από τη συμβατική σχέση του Χρήστη με τον Πελάτη, δηλαδή τον εκάστοτε επαγγελματία ή επιχείρηση που σας πωλεί προϊόντα και υπηρεσίες. Τα στοιχεία των επιχειρήσεων αυτών αναγράφονται στην πλατφόρμα της Εφαρμογής και στις αποδείξεις λιανικής πώλησης που λαμβάνετε. Τα εστιατόρια, τα ξενοδοχεία, τα μπαρ και οι λοιπές επιχειρήσεις Πελάτες, πέραν της αποκλειστικής ευθύνης τους για την ποιότητα, συντήρηση, αποθήκευση και έλεγχο των τροφίμων και προϊόντων που πωλούν μέσω της Ιστοσελίδας της Εφαρμογής, ευθύνονται επίσης για την ακρίβεια και πληρότητα τυχόν αναγκαίων επισημάνσεων και περιγραφών σχετικά με τα συστατικά και τα αλλεργιογόνα που περιέχονται στα προϊόντα του μενού τους. Η Επιχείρηση δεν εγγυάται ότι τα προϊόντα που πωλούνται από τους Πελάτες της δεν περιέχουν αλλεργιογόνα. Εάν έχετε αλλεργίες, αλλεργικές αντιδράσεις ή διατροφικούς περιορισμούς και απαιτήσεις, επικοινωνήστε απευθείας με το προσωπικό της επιχείρησης Πελάτη πριν στείλετε την παραγγελία σας και συμπληρώστε σχετικές παρατηρήσεις στις παραγγελίες σας. Η Επιχείρηση δεν εγγυάται πως το περιεχόμενο, με τις φωτογραφίες, τις περιγραφές, τις τιμές, τυχόν εκπτώσεις και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, το οποίο έχει αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα και αφορά στους τιμοκαταλόγους ή σε άλλες πληροφορίες σχετικές με τους Πελάτες της είναι ορθές, ακριβείς ή επίκαιρες. Επίσης, η Επιχείρηση δεν εγγυάται πως οι πληροφορίες που μεταδίδονται από το Προσωπικό μέσω ανάρτησης κειμένων, μηνυμάτων, ειδοποιήσεων, σχολίων, είναι ακριβείς, εξακριβωμένες, επίκαιρες, κατανοητές ή πλήρεις. Είναι πιθανό πως οι πληροφορίες αυτές να περιέχουν ανακρίβειες, ορθογραφικά λάθη, λόγω ανθρώπινης ή ηλεκτρονικής παράβλεψης. Συνεπώς, η Επιχείρηση δεν είναι υπεύθυνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για τις οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες απορρέουν από τη χρήση της Εφαρμογής ή των Υπηρεσιών της.

Ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων

Ο Ιστότοπος ή η Ιστοσελίδα δύναται να εμπεριέχουν συνδέσμους (hyperlinks) ή διαφημιστικά banners που συνδέονται με άλλες ιστοσελίδες, για πρόσβαση σε πληροφορίες που παρέχονται από τρίτους. Σε τέτοια περίπτωση, η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των Χρηστών και σε καμία περίπτωση δε δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση της Επιχείρησης. Η Επιχείρηση δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοτόπων (web sites) στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση τους καθώς και για οποιαδήποτε απορία σχετικά με αυτές, ο Χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και ιστοσελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους και όχι στον διαχειριστή του Ιστοτόπου ή της Ιστοσελίδας. Η Επιχείρηση σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Σύνδεσμοι (hyperlinks) προς τον Ιστότοπο επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου www.simplybetter.gr και όχι προς τις σελίδες του που έχουν (ενδεχομένως) κωδικό πρόσβασης, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία μεταξύ της Επιχείρησης και του παραπέμποντος σε αυτό φορέα.

Πνευματικά δικαιώματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Ιστοτόπου, της Ιστοσελίδας και των παρεχόμενων Υπηρεσιών μέσω της Εφαρμογής, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Επιχείρησης και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Οι Χρήστες δεν δύνανται να αναδημοσιεύουν, αναπαράγουν, διανείμουν, μεταδίδουν, τροποποιούν ή μεταφέρουν τα ανωτέρω αναφερόμενα με οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο και τρόπο, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Επιχείρησης. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Ιστοτόπου ή της Ιστοσελίδας της Εφαρμογής και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, ατομικών επιχειρήσεων, συνεργατών, φορέων, ενώσεων ή κατασκευαστών, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Προσωπικά Δεδομένα

Σε περίπτωση που ο Χρήστης έχει κάνει εγγραφή στον Ιστότοπο ή στην Ιστοσελίδα της Εφαρμογής, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας του για να στείλουμε ενημερωτικά emails, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019, του Ν.2774/1999, τις αποφάσεις και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων – Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR). Η Επιχείρηση δεσμεύεται ότι περιορίζεται στη νόμιμη επεξεργασία μόνο των απολύτως αναγκαίων για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε περίπτωση που τέτοια δεδομένα δηλώνονται από τους Επισκέπτες ή τους Πελάτες της με τη ρητή συγκατάθεσή τους και ότι αποφεύγει την καταχώρηση ευαίσθητων δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική απορρήτου.

Μεταβολές στους Όρους Χρήσης

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του Ιστοτόπου και της Ιστοσελίδας της Εφαρμογής σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την ανάρτηση ή γνωστοποίησή τους. Η συνέχιση χρήσης του Ιστοτόπου και της Ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή αυτών των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Η Επιχείρηση μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής του Ιστοτόπου και της Ιστοσελίδας της Εφαρμογής συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας. Η χρήση του Ιστοτόπου και της Ιστοσελίδας της Εφαρμογής υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν την στιγμή που γίνεται η χρήση των υπηρεσιών που προσφέρει η Επιχείρηση. Η Επιχείρηση διαρκώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει τον Ιστότοπό της και την Εφαρμογή της, καθώς και τις σχετικές με αυτή Υπηρεσίες και ανανεώνει αναλόγως τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τους Όρους Χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο τους. Οι Όροι Χρήσης ενδέχεται να τροποποιούνται χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες.